maart 2006

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Herintroductie.
  • Redactie
  • DVD bestellen Met stille trom? Nederland en de Europese Lynx.
  • Groot Bruinderink, G.W.T.A., H. Kuipers, D.R. Lammertsma, K. DeSmet, M. Petrak & H.H. Eylert
  • Uitvoering van nationale en internationale afspraken op het gebied van natuurbeleid zal meer kansen bieden voor areaaluitbreiding aan migrerende soorten met een groot ruimtebeslag. Dit roept de vraag op wat er zal gebeuren wanneer, als kroon op de inspanningen van internationaal natuurbeleid, de Lynx spontaan in Nederland opduikt. Hoe reŽel is die gedachte en zijn we klaar voor de consequenties van het beleid?
  • DVD bestellen Andijvie, meisje!
  • Maas, F.
  • DVD bestellen Herintroductie van de otter: een succesverhaal?
  • Lammertsma, D.R., F.J.J. Niewold, H.A.H. Jansman, A.T. Kuiters, H.P. Koelewijn, M.I. Perez Haro, M. van Adrichem, M.C. Boerwinkel & J. Bovenschen
  • Kort nadat de laatste Otter in Friesland was dood gereden, werd begonnen met de voorbereidingen voor de terugkeer van deze soort. Tal van maatregelen, zoals verbeteren waterkwaliteit, wegnemen van barriŤres tussen leefgebieden en aanleg van nieuwe leefgebieden en otterviendelijke oevers, werden genomen. Omdat desalniettemin de verwachting klein was dat de Otter op eigen kracht zou terugkeren, is in juli 2002 begonnen met herintroductie. Nu het uitzetprogramma ongeveer halverwege is kan een tussenbalans worden opgemaakt. Hoe is de herintroductie tot nu toe verlopen en zijn de uitzetgebieden inderdaad zo geschikt als werd aangenomen toen het project van start ging?
  • DVD bestellen Verbreiding van zaden van kwelderplanten in de Waddenzee.
  • Wolters, M., J.J. Hogendorf, L.M. Willemse & J.P. Bakker
  • Al langer wordt onderkend dat verdroging in onze natuurgebieden een groot probleem vormt; nieuwe impulsen voor de bestrijding daarvan zijn dan ook hard nodig. In dit artikel wordt de aanpak in Groningen en Noord-Drenthe als voorbeeld gepresenteerd. Hier wordt geprobeerd herstel van natte natuurgebieden te bespoedigen door verdrogingsproblematiek mee te laten liften met de oplossing van andere waterproblemen en door de oprichting van een forum, waar provincies, waterschappen en terreinbeheerders elkaar ontmoeten.
  • DVD bestellen Begrazing in de Amsterdamse Waterleidingduinen, tegenvaller of succes?
  • Til, M. van
  • Schepping is een klein natuurgebied bij Beilen, dat vanuit een intensief agrarische situatie op particulier initiatief sinds 1975 is omgevormd. Bij de ontwikkeling van biotopen is gestreefd naar het creŽren van nieuwe, kansrijke milieus. Moeilijkheid hierbij was dat de nieuwe voedselarme habitats niet grenzen aan overeenkomstige natuurgebieden. Welke hogere plantensoorten vestigen zich in dit geÔsoleerd gelegen habitatontwikkelingsgebied? Kunnen deze soorten zich handhaven en uitbreiden? Wat is de herkomst van de nieuwkomers? De auteur prefereert de term habitatontwikkeling boven natuurontwikkeling, omdat het gaat om het creŽren van nieuwe milieuomstandigheden, waarna planten en dieren zich spontaan vestigen.
  • DVD bestellen Rivierkreeften, een oprukkend probleem?
  • Soes, D.M. & R. van Eekelen
  • Eťn van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van zoetwatervissoorten in Europa is het inperken van leefomgeving en migratiemogelijkheden, onder andere door de aanleg van stuwen, gemalen, dijken of het afsluiten van zeearmen. Inmiddels zijn diverse visdoorgangen gerealiseerd, maar niet alle oplossingen blijken even goed afgestemd te zijn op de gedragingen van de aanwezige vissoorten. In een recent verschenen handboek wordt tot op ontwerpniveau een overzicht van alle bestaande typen oplossingen voor herstel van vismigratie gegeven
  • DVD bestellen Viswering houdt vis buiten afgeviste laagveenplas.
  • Heerdt, G.N.J. ter & G.E. Koopmans
  • DVD bestellen Vroegere voorjaarsbloei niet alleen gevolg van klimaatverandering.
  • Londo, G.