september 2019

» Lees meer

Voor auteurs

De Levende Natuur heeft tot doel de kennisoverdracht te bevorderen op het gebied van natuurbehoud, natuurbeheer en relevante natuurbeleidsontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen.
Hiertoe onderscheidt De Levende Natuur een aantal rubrieken:

1. De algemene artikelen. In onderzoeksartikelen dient de nadruk te liggen op liefst eigen veldwaarnemingen en op de toepassing van eigen onderzoeksresultaten in de praktijk. Voor beleidsgerelateerde bijdragen gaat het om een samenvattende beschrijving van de ontwikkelingen in het beleid met nadruk op de consequenties voor de beheerpraktijk.
A. Richtlijnen algemene artikelen

2. Platform. In deze rubriek is ruimte voor opinies resp. reacties op beleid(svoornemens), eerdere artikelen, e.d.
B. Richtlijnen bijdragen rubriek Platform

3. Werk-in-uitvoering. Hierin is ruimte voor een korte casus rondom een beheermaatregel/-project in een gebied. Het gaat daarbij om achtergrondinformatie (het waarom van de maatregel) en toekomstverwachting.
C. Richtlijnen bijdragen rubriek Werk in Uitvoering

Voor het aanleveren van beeldmateriaal:
D. Richtlijnen aanleveren beeldmateriaal

Procedure

Een toegestuurd artikel wordt door alle redacteuren van De Levende Natuur en een externe referent gelezen. Het artikel wordt besproken in de eerstvolgende redactievergadering. Vervolgens bundelt één van de redactieleden het commentaar van de redactie en neemt contact op met de auteur. In onderling overleg wordt het artikel aangepast.

De redactie behoudt zich in alle gevallen het recht voor om, in nauw overleg met auteurs, wijzigingen aan te brengen die het artikel meer aan de doelstellingen van De Levende Natuur doen beantwoorden. Het aangepaste artikel wordt vervolgens toegestuurd aan de eindredactie, waarna een laatste controle volgt. Publicatie geschiedt in principe in volgorde van gereedkomen van artikelen. De auteur ontvangt een drukproef ter correctie en per artikel worden drie bewijsexemplaren van het betreffende nummer toegestuurd. De 1e auteur krijgt met de drukproef een formulier voor het bestellen van extra exemplaren tegen gereduceerd tarief.

Artikelen kunnen te allen tijde worden aangeleverd. De inleverdatum sluit voor een eerstvolgend nummer aan op redactievergaderingen. De Levende Natuur verschijnt in de oneven maanden; jaarlijks zijn daar in principe twee themanumers bij, waardoor reguliere kopij soms wat opschuift. Zie Deadlines.

Kans studenten/promovendipagina

Sinds enige jaren verschijnt in De Levende Natuur de rubriek ‘Door studenten/promovendi’. Het gaat in deze rubriek er om met welk onderzoek studenten/promovendi bezig zijn of welke resultaten ze behaald hebben. De studenten of promovendi schrijven zelf over hun onderzoek, onder supervisie van hun begeleider. Per keer staan er twee pagina’s (ca 1400 woorden en 1-2 illustraties) voor één vakgroep van universiteit of hogeschool ter beschikking.

De eerstvolgende mogelijkheid is het januarinummer. Belangstellenden kunnen zich wenden tot: redactie@delevendenatuur.nl

Reprorecht

Stichting De Levende Natuur krijgt bij publicatie van artikelen een kleine vergoeding via stichting Reprorecht. Deze vergoeding is voor de uitgever, de stichting. Het Auteursfonds van Stichting Lira houd een deel in, dat is bestemd voor de auteur. Vergoedingen voor verdere openbaarmaking komen voor de auteur / fotograaf neer op ongeveer 2 tot 6 euro per artikel/foto. U kunt bij Stichting Reprorecht aangeven dat u een vergoeding wilt voor uw publicatie in De Levende Natuur.  Stichting Lira is te vinden via deze website.

Verzenden

U kunt hier uw artikel verzenden naar de redactie.